Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Perspectief.

Algemene voorwaarden
Op de zorg die wij bieden zijn algemene voorwaarden van toepassing. 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVÉO GROEP
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de volgende zorgorganisaties, die allen onderdeel zijn van de Levéo Groep:

1.) Levéo Specialisten BV, handelend onder de OpgroeiSpecialist en Perspectief Specialisten. Levéo Specialisten is een zorginstelling die Specialistische GGZ diagnostiek en behandeling biedt (SGGZ).
2.) Levéo Praktijken BV, handelend onder de OpgroeiPraktijk en Perspectief Praktijken.  Levéo Praktijken is een zelfstandig gevestigde praktijk (ZGP) die Generalistische Basis GGZ diagnostiek en behandeling biedt (GBGGZ).

Afhankelijk van uw verwijsbrief (van de huisarts) komt u in aanmerking voor een ofwel SGGZ, ofwel GBGGZ traject.
De hieronder omschreven voorwaarden zijn voor elk organisatieonderdeel van toepassing.

Behandelkosten
De gemaakte zorgkosten worden via een Diagnose Behandel Combinatie (bij SGGZ), of behandelproduct (bij GBGGZ) rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit uw basisverzekering. Wanneer wij geen contract hebben met uw verzekeraar dient u een Akte van Cessie in te vullen. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat, maar zijn ook te vinden op onze website. Wij kunnen de gemaakte kosten dan direct bij uw zorgverzekeraar declareren.
Op deze kosten is wel de eigen risico regeling van toepassing zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen u en uw zorgverzekeraar. Dit is overigens alleen het geval als u 18 jaar of ouder bent. De bij ons gemaakte zorgkosten worden door uw zorgverzekeraar met het saldo van uw eigen risico verrekend.

Spelregels/afspraken

1)     In het dossier moet een verwijskaart van uw (huis)arts aanwezig zijn. U moet deze uiterlijk bij het intakegesprek aan ons overleggen, of van te voren aan het secretariaat sturen of e-mailen.

2)     Hetzelfde geldt voor een kopie van uw legitimatiebewijs.

3)     U wordt verzocht voorafgaand aan het intakegesprek een vragenlijst in te vullen via onze website.

4)     Op basis van het ontvangen verwijs en aanmeldformulier wordt beoordeeld of een diagnostiek-behandeltraject geïndiceerd is. Wanneer dit het geval is wordt gestart met een intaketraject. Als de aanmeldgegevens een contra-indicatie voor onderzoek en/of behandeling vormen, zullen we de cliënt niet in behandeling nemen. Wanneer er sprake is van een onderzoeks- of behandelvraag die niet valt binnen hetgeen door de basisverzekering gedekt is (onverzekerde zorg), zal het traject voor eigen rekening van de cliënt kunnen worden ingezet. U wordt hierover voorafgaand uiteraard geïnformeerd.

5)     De behandelaar houdt een digitaal dossier van de voortgang van de behandeling bij. U kunt ten allen tijde verzoeken inzage te krijgen in uw persoonlijke dossier. Wij zullen u de mogelijkheid bieden om het dossier binnen 7 werkdagen op onze vestiging in te zien.

6)     De kosten voor een behandeling worden gedeclareerd in een zogenaamde DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of zorgproduct, dat is een vergoeding voor de geleverde zorg die aan het einde van de behandeling wordt gedeclareerd, naar het totaal aantal directe en indirecte tijd die aan een behandeling is besteed. De prijs van een DBC is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

7)     Indien u afziet van een reeds geplande intake brengen wij de zgn. pré-intake kosten bij uw zorgverzekeraar in rekening (valt ook onder het eigen risico).

8)     In geval het wettelijk verplichte eigen risico van de polishouder door de zorgverzekeraar wordt ingehouden op het betaalde bedrag aan ons, zal dit eigen risico van de polishouder door Perspectief bij de cliënt in rekening worden gebracht.

9)     Indien u verhinderd bent voor een reeds gemaakte afspraak wordt u verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Doet u dit 24 uur of korter voorafgaand aan de afspraak brengen wij een bedrag van 50,- bij u in rekening. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Meldt u zich 24 uur of langer voorafgaand aan de afspraak af, brengen wij geen kosten in rekening.

10)  Over aanvang en beëindiging van uw behandeling wordt, met uw toestemming, uw verwijzend (huis)arts door ons geïnformeerd. Zo nodig kan ook, in afstemming met uzelf, tussentijds overleg plaatsvinden.

11)  Alle behandelingen vinden plaats door of onder de (eind)verantwoordelijkheid van een klinisch psycholoog BIG, ook als een (gedeelte van de) behandeling wordt uitgevoerd door een psycholoog of andere medewerker.

12)  De behandeling wordt uitgevoerd op basis van een Behandelingsplan conform de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) dat u ter ondertekening zal worden aangeboden.

13)  Gedurende het behandelingsproces is in effectmeting en tevredenheidsonderzoek voorzien (Routine Outcome Monitoring).

14)  De Levéo Groep heeft voor al haar onderdelen een Privacy- en Klachtenreglement (die te vinden zijn op onze websites). Deze maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Akkoordverklaring
Bij aanmelding wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. U verklaart zich dan akkoord met alle in deze Spelregels opgenomen bepalingen. Verzenden van het Aanmeldingsformulier op deze website geldt als ondertekening/akkoordverklaring.

s