Klachtenreglement

Uitgangspunt
Perspectief Praktijken en Perspectief Specialisten,  staan voor een heldere werkwijze, klantvriendelijke benadering en een transparante communicatie. Ondanks dat kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een aspect van) onze dienstverlening. Dat horen wij graag van u omdat het niet goed is wanneer u met dingen blijft zitten die het hulpverleningsproces kunnen hinderen en omdat wij streven naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ons werk.

Hoe te handelen bij klachten
Als u klachten heeft over uw psycholoog, de behandeling of de praktijkvoering, dan stellen we het erg op prijs dat u die in eerste instantie met de betrokkene zelf bespreekt. Mogelijk gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Lukt dit niet dan kan de directie om een oplossing worden gevraagd. In de meeste gevallen is open overleg de meest aangewezen weg om problemen op te lossen. Onze Interne Klachtencommissie ondersteunt bij een objectieve en zorgvuldige klachtenafhandeling. (Beleid Interne Klachtencommissie op te vragen bij de organisatie)

U heeft ook  de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de externe  klachtencommissie van Levéo groep wanneer u middels gesprek met betreffende medewerker, of directie, er niet uit komt.  Wanneer u een externe klacht wenst in te dienen kunt u hiervoor het klachtenformulier  gebruiken. Het Reglement Klachtencommissie kunt u opvragen bij de organisatie.

Klachtenformulier  + machtiging tot het verkrijgen van behandelgegevens (terug te vinden op website) verzenden naar;

Ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie van Transmissie
Robberstraat 18
4201 AK Gorichem

Komt u er onverhoopt samen toch niet uit dan biedt de wetgeving u verschillende manieren om met uw klacht verder te gaan.

Onze  medewerkers zijn verplicht zich bij de uitoefening van hun beroep te houden aan bepaalde regels. Zij oefenen hun beroep uit binnen het kader van de Beroepscode voor Psychologen van het NIP, de Beroepscode voor Psychotherapeuten en de Wet BIG. De GZ-psychologen en psychotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht op grond van deze Wet BIG.

Bij het NIP kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht. Alle informatie hierover alsmede de tekst van de Beroepscode vindt u op de internetpagina van het NIP: www.psynip.nl/publieksinformatie/klachten.

De Wet BIG biedt ook de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op de internetpagina van het ministerie van VWS: www.minvws.nl , Home-Thema’s-WetBIG of Home-Documenten- Tuchtrecht in de Gezondheidszorg. Het BIG-register kunt u raadplegen via: www.bigregister.nl .

Bijlage 1: Formulier Klachtmelding Levéo

Bijlage 2: Machtiging tot verkrijgen van begeleiding/behandelgegevens